Shopping cart0
Shopping Cart
0
Z kodem "NEW10" -10% rabatu na nowości 😊


Regulamin

I. Zasady ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym oraz prawa i obowiązki użytkowników sklepu BY me.
 2. Sklep internetowy BY me, dostępny jest pod adresem internetowym www.byme.pl. Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 629-12-80-213, REGON 272937078.

II. Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej;
 2. Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie Ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcie Umowy Sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Towaru;
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;
 9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 10. Sprzedawca, Sklep Internetowy – BY me z siedzibą ul. Szosowa 44 42-520 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6291280213, REGON: 272937078;
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy BY me a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Internetowego.

III. Informacje ogólne 

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i jego realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari.
 3. Aby korzystać ze Sklepu Internetowego klient powinien posiadać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia, z dostępem do Internetu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, kompletnych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu internetowego;
  c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  e) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości
 6. Nie jest możliwe korzystanie z Usługi za pośrednictwem strony www.byme.pl w sposób anonimowy.

IV. Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” pod danym Towarem . Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Ceny i metody płatności
  a) Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
  b) Klient może dokonać płatności:
  – za pobraniem
  – płatnością w systemie PayU
  – płatnością w systemie PayPal
 5. Dostawa
  a) Dostawa Towarów jest możliwa na terenie oraz poza granicą Polski.
  b) Czas realizacji zamówienia – natychmiast, w godzinach pracy sklepu.
  c) Cennik dostaw:

  • kurier InPost – 16 zł
  • kurier InPost pobranie – 20 zł
  • InPost Paczkomaty – 15 zł
  • InPost Paczkomaty pobranie – 20 zł
  • za granicę (EU) – 100 zł
  • za granicę (reszta świata) – 130 zł


  d) Dostawa może odbyć się za pośrednictwem firmy kurierskiej (przewidywany czas dostawy):
  – czas dostawy kurierem InPost 1-2 dni robocze
  – czas dostawy kurierem InPost Paczkomat 1-2 dni robocze
  – czas dostawy kurierem za granicę 7-10 dni roboczych
  e) Możliwy jest odbiór osobisty w butiku w Żywcu (ul. Kościuszki 16, 34-300 Żywiec).

 6. Reklamacja

  a) Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Sprzedawcy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres butik@byme.pl.
  b)
  Prawidłowo złożona reklamacja dotycząca Usługi powinna zawierać następujące dane:

   • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);
   • uzasadnienie reklamacji.

  c) Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje dotyczące Usługi zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 Dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z przepisów prawa wynika inny obligatoryjny, krótszy termin.

 7. Zwrotya) Zgodnie z prawem każdy Konsument ma prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania paczki bez podania przyczyny.
  b)Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca oferuje do sprzedaży Towary nowe, nieużywane, dotrzymując najwyższych standardów higienicznych. W związku z tym, Towary zabezpieczone są blokadą ochronną umożliwiającą zweryfikowanie, czy były noszone, czy tylko przymierzane. W związku z tym, Klient zdaje sobie sprawę, że brak blokady oznaczać może wielokrotne noszenie Towaru.
  c) Odsyłany Towar powinien być nieuszkodzony, musi być z nieoderwaną metką oraz z nienaruszonym zabezpieczeniem (blokadą) na Towarze. W innym razie nie będzie możliwości zwrotu Towaru na zasadzie art. 38 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 31 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na względy higieniczne.
  d) Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres mailowy, poprzez formularz zwrotu na stronie.
  e) Podstawą do zwrotu jest przesłanie potwierdzenia sprzedaży.

V. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia prywatności Klientów i ochrony udzielonych przez Nich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania w niej zakupów w ramach sklepu.

VI. Postanowienie końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin oraz zawierane Umowy w całości podlegają prawu polskiemu.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany lub uzupełnień treści Regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
 4. W wypadku zmiany lub uzupełnienia Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do nieodbierania paczek wysłanych za pobraniem.
 7. Gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu było lub stało się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne i okoliczność ta stwierdzona zostanie prawomocnym wyrokiem Sądu lub prawomocną decyzją właściwego organu administracji publicznej, nie uchybia to ważności, skuteczności ani wykonalności pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczonym przez powszechnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo. Sprzedawca niezwłocznie zastąpi uznane za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne postanowienia innymi.
 8. Zamówienie Towaru oznacza jednoznacznie, że Klient zapoznał się, rozumie i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz go akceptuje.
 9. Pod adresem strony internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR).